Obchodní podmínky společnosti RMV GROUP s.r.o. se sídlem Krátká 224, 403 23 Velké Březno, IČO: 03834646

Úvod

Vážení návštěvníci a zákazníci, děkujeme za Vaši návštěvu a Vaši důvěru v náš internetový obchod www.dily-ctyrkolky.cz (dále jen internetový obchod) a věříme, že tyto obchodní podmínky Vaši důvěru ještě více posílí. Těmito obchodními podmínkami se bude řídit každý internetový obchod uskutečňovaný prostřednictvím výše zmíněné webové stránky www.dily-ctyrkolky.cz provozované naší společností. Z uvedených důvodů si, Vážení zákazníci, pozorně prostudujte tyto obchodní podmínky ještě před uskutečněním objednávky zboží prostřednictvím naší výše zmíněné webové stránky. Uskutečněním internetového obchodu budou tyto obchodní podmínky i pro Vás závazné. Tyto naše obchodní podmínky, jak vyplývá z jejich obsahu, blíže upravují a upřesňují práva a povinnosti naší společnosti jako prodávajícího a práva a povinnosti našich zákazníků jako kupujících. Věříme, že tyto obchodní podmínky přispějí k tomu, že budete s každým nákupem u naší společnosti a službami s tím souvisejícími 100% spokojeni.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Obchodní podmínky společnosti RMV GROUP s.r.o. se sídlem Krátká 224, 403 23 Velké Březno, IČO: 03834646 (dále jen společnost RMV GROUP s.r.o. nebo prodávající) upravují v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., „Občanského zákoníku“ vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupních smluv (dále jen „kupní smlouva“) uzavřených mezi společností RMV GROUP s.r.o., jako prodávajícím, a jinou fyzickou či právnickou osobou, jako kupujícím (dále jen „kupující“), dálkově prostřednictvím výše zmíněného internetového obchodu.
1.2. Veškeré smluvní vztahy vyplývající z uzavřených kupních smluv prostřednictvím internetového obchodu se budou řídit platným právním řádem České republiky.
1.3. Odchýlit se od těchto obchodních podmínek či od některých jejich částí bude možné, jen pokud to bude výslovně a písemně sjednáno v uzavírané kupní smlouvě v rámci uskutečňovaného internetového obchodu. Pokud by uzavřená kupní smlouva v rámci internetového obchodu byla v rozporu s těmito obchodními podmínkami, pak tyto obchodní podmínky budou platit v tom rozsahu, v jakém nebudou v rozporu s uzavřenou kupní smlouvou.
1.4. Společnost RMV GROUP s.r.o. jako prodávající je oprávněna v přiměřeném rozsahu tyto obchodní podmínky měnit či doplňovat, zejména pokud potřeba změn či doplnění těchto obchodních podmínek bude vyvolána změnou platných právních předpisů. Změnou těchto obchodních podmínek však nebudou dotčena práva a povinnosti vyplívající z uzavřených kupních smluv před provedením změny či doplněním těchto obchodních podmínek.
1.5. Informace a údaje obsažené na webových stránkách www.dily-ctyrkolky.cz, zejména design, texty, vyobrazení produktů a další součásti tvořící webové stránky www. dily-ctyrkolky.cz jsou duševním vlastnictvím společnosti RMV GROUP s.r.o. a jsou chráněny příslušnými platnými právními předpisy upravujícími duševní vlastnictví. Bez vědomí a souhlasu společnosti RMV GROUP s.r.o. není přípustné do těchto webových stránek jakkoliv zasahovat a nelze je použít či využít k jinému účelu, než k uskutečnění internetového obchodu popsaného v těchto obchodních podmínkách.

2. Použité pojmy a termíny

2.1. Prodávajícím, jež je zmíněn v těchto obchodních podmínkách, je obchodní společnost RMV GROUP s.r.o. se sídlem Krátká 224, 403 23, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 36142, datum zápisu 25. února 2015, která je provozovatelem internetového obchodu www.dily-ctyrkolky.cz.
Adresa provozovny: Palackého 282, 411 55 Terezín
Telefon: +420 774 408 988
Adresa elektronické pošty: info@dily-ctyrkolky.cz
Identifikační číslo: 03834646
Bankovní spojení: Fio banka, číslo účtu 22220055/2010.
2.2. Kupujícím je každá fyzická nebo právnická osoba, která v souladu s těmito obchodními podmínkami kupuje zboží prostřednictvím internetového obchodu od společnosti RMV GROUP s.r.o., přičemž vzhledem k platné právní úpravě zák. č. 634/1992 Sb. „O ochraně spotřebitele“ a zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, se rozlišuje, zda se jedná o kupujícího, který je spotřebitelem nebo zda jde o kupujícího, který spotřebitelem není.
2.3. Ve smyslu § 419 zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku je spotřebitelem každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem, který spotřebiteli prodává výrobky nebo mu poskytuje služby v rámci své podnikatelské činnosti, případně s osobou, která jedná jménem nebo na účet takového podnikatele. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku a zák. č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele v platném znění.
2.4. Je-li smluvní stranou na straně kupujícího podnikatel nebo jiný subjekt, který není spotřebitelem, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku.
2.5. Internetový obchod je obchod uskutečněný prostřednictvím webové aplikace provozované prodávajícím, společností RMV GROUP s.r.o. na výše zmíněné internetové adrese www.dily-ctyrkolky.eu.

3. Uživatelský účet

3.1. Na základě řádné registrace kupujícího, provedené na webových stránkách internetového obchodu, může kupující kdykoliv vstupovat na svůj uživatelský účet, z něhož může kupující v souladu s těmito obchodními podmínkami objednávat zboží nabízené prodávajícím.
3.2. Při své registraci na stránkách internetového obchodu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně, úplně a pravdivě všechny údaje nezbytné k realizaci internetového obchodu. Údaje uvedené v uživatelském účtu kupujícího, je kupující při jakékoli jejich změně povinen aktualizovat tak, aby odpovídaly skutečnosti a to bezodkladně poté, co tyto změny nastanou.
3.3. Za správnost a úplnost údajů uvedených kupujícím v jeho uživatelském účtu a za správnost a úplnost údajů uvedených kupujícím při objednávání zboží v rámci realizace internetového obchodu je zodpovědný kupující. Prodávající z těchto údajů bude vycházet a bude je považovat za správné.
3.4. Přístup k uživatelskému účtu kupujícího bude zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen tyto údaje náležitě chránit před jejich zneužitím a bere na vědomí, že prodávající nenese žádnou odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
3.5. Bude-li kupujícím spotřebitel, může na stránkách internetového obchodu objednávat a nakupovat zboží u prodávajícího i bez své registrace.
3.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě a že může být nedostupný zejména po dobu nezbytné údržby hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. po dobu nezbytné údržby souvisejícího hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
3.7. Kupující není oprávněn umožnit využívání svého výše zmíněného uživatelského účtu třetím osobám.
3.8. Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet kupujícího, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet nevyužívá po dobu delší 1 roku či v případě, kdy kupující podstatným způsobem poruší své povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy či povinnosti vyplývající z těchto obchodních podmínek.

4. Sdělení před uzavřením kupní smlouvy

4.1. Společnost RMV GROUP s.r.o. sděluje v souladu s ust. § 1820 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, že:
a) náklady na prostředky komunikace na dálku se nebudou lišit od základní sazby (v případě internetového či telefonického připojení dle podmínek stanovených operátorem kupujícího). Společnost RMV GROUP s.r.o. si neúčtuje žádné další poplatky. Tento bod se netýká případné smluvní přepravy.
b) požaduje úhradu celé kupní ceny před převzetím zboží kupujícím.
c) ceny zboží jsou na webových stránkách provozovaných společností RMV GROUP s.r.o. uváděny jako konečné, včetně daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) i bez DPH a včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. Náklady na dodání zboží se mohou lišit v závislosti na zvoleném způsobu dodání zboží, podle poskytovatele dopravy a způsobu její úhrady.
d) v případě osobního odběru zboží kupujícím v provozovně prodávajícího nebudou účtovány náklady na dodání zboží.
e) kupující, jež je spotřebitelem, má právo od kupní smlouvy, který byla uzavřena prostřednictvím prostředku (ů) komunikace na dálku zmíněných v této smlouvě, odstoupit za podmínek, ve lhůtách a způsobem popsaným v čl. 7. těchto obchodních podmínek.
f) v případě odstoupení od kupní smlouvy ponese kupující (a to i kupující, který je spotřebitelem) náklady spojené s navrácením zboží, a půjde-li o kupní smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
g) kupující, který je spotřebitelem, má právo ve smyslu § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele, v platném znění, na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím. Subjektem příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je v uvedeném případě Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2,www.coi.cz.

5. Uzavření kupní smlouvy

5.1. Prodávající upozorňuje na to, že veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní internetového obchodu je informativního charakteru a že není nabídkou ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, a že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto prezentovaného zboží.
5.2. Zboží, které prodávající nabízí v okamžiku uskutečněné objednávky ze strany kupujícího, je uvedeno na webových stránkách internetového obchodu prodávajícího www.dily-ctyrkolky.cz.
5.3. Výběr zboží, o které projeví kupující zájem a které hodlá u prodávajícího koupit, bude uskutečňován na základě řádné objednávky kupujícího. Objednávku bude možné učinit prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na webových stránkách internetového obchodu www.dily-ctyrkolky.cz., jež musí kupující řádně vyplnit. Nezbytnou podmínkou platnosti takové objednávky je vyplnění veškerých povinných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři kupujícím. Bez kompletního vyplnění objednávky neumožní systém prodávajícího zpracovávající tyto objednávkové formuláře, takovou objednávku dokončit, odeslat a úspěšně vyřídit. Za objednávky, které nebudou mít náležitosti potřebné pro jejich úspěšné vyřízení, nenese prodávající žádnou zodpovědnost.
5.3. Výše zmíněný objednávkový formulář musí obsahovat zejména tyto informace:
a) kupující, který prostřednictvím internetového obchodu nakupuje jako soukromá osoba (nepodnikatel), vyplní a uvede při objednání do objednávkového formuláře své úplné jméno a příjmení (či úplný název), dále svojí úplnou adresu včetně PSČ, své telefonní číslo či svůj e-mail.
b) kupující, který je podnikatelem či jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, vyplní v případě fyzické osoby jméno a příjmení, místo podnikání, IČ a DIČ (má-li jej přiděleno) včetně bankovního spojení, a v případě právnické osoby úplný název firmy včetně její právní formy, sídlo, IČ a DIČ včetně bankovního spojení, dále jméno, příjmení a postavení osoby, která za tuto právnickou osobu jedná. Tento kupující, také uvede svůj telefonní kontakt a svůj e-mail.
c) kupující uvedení v předchozích písm. a) a b) jsou dále povinni uvést ve své objednávce druh, typ či provedení a počet objednaného zboží, které vloží do tzv. elektronického nákupního košíku. V tomto formuláři bude dále uveden způsob úhrady kupní ceny objednaného zboží, požadované místo a způsob doručení (dodání) objednaného zboží a dále informace o nákladech spojených s dodáním objednaného zboží.
5.4. Vyplněnou objednávku odešle kupující prodávajícímu elektronicky kliknutím na tlačítko (doménu) „Odeslat objednávku“. Poté, co se tato objednávka dostane do objednávkového systému prodávajícího, systém automaticky přidělí této řádně vyplněné objednávce číslo. Toto číslo kupující uvádí při následném kontaktu se společností RMV GROUP s.r.o., neboť slouží jako identifikace pro případné řešení nejasností či dotazů.
5.5. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky potvrdí kupujícímu obdržení jeho objednávky elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen elektronická adresa kupujícího). Přílohou tohoto potvrzení bude i aktuální znění těchto Obchodních podmínek.
5.6. Prodávající bude vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení jeho objednávky (například písemně či telefonicky).
5.7. Kupní smlouva při nákupu uskutečněným v rámci internetového obchodu zmíněného v těchto obchodních podmínkách je uzavřena okamžikem odeslání objednávky kupujícího prodávajícímu způsobem uvedeným výše. Od tohoto okamžiku vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, která se budou řídit objednávkou učiněnou v souladu s těmito obchodními podmínkami.
5.8. Kupující je srozuměn s tím, že uzavřením kupní smlouvy kupující současně stvrzuje, že se náležitě seznámil s těmito obchodními podmínkami, že s nimi souhlasí a že jsou pro něj závazné.
5.9. Webové stránky internetového obchodu obsahují seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně cen jednotlivých položek. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně DPH a všech případných souvisejících poplatků. Tyto ceny zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na stránkách internetového obchodu. Tímto ustanovením však není dotčena možnost prodávajícího uzavřít s kupujícím kupní smlouvu za individuálně sjednaných cenových podmínek, jež mohou být pro kupujícího výhodnější než ceny uvedené na webových stránkách.
5.10. Webové stránky internetového obchodu obsahují také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené na stránkách v české verzi internetového obchodu platí pouze pro doručování zboží na území České nebo Slovenské republiky. Po přepnutí do ostatních jazykových mutací se zobrazí informace o ekvivalentních nákladech spojených s dodáním zboží platné pro zvolenou zemi.
5.11. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn odmítnout přijmout objednávku kupujícího a neuzavřít s ním kupní smlouvu, pokud již dříve vážným či podstatným způsobem porušil kupní smlouvu nebo tyto obchodní podmínky.
5.12. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy, přičemž jakékoliv náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy pro účely realizace internetového obchodu zmíněného v těchto obchodních podmínkách (zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám. Tyto náklady by se neměly lišit od základních sazeb zmíněných v bodě 4.1. těchto podmínek

6. Kupní cena a platební podmínky

6.1. Není-li výslovně uvedeno či ujednáno jinak, rozumí se kupní cenou cena zboží platná v okamžiku učinění objednávky včetně nákladů spojených s dodáním objednaného zboží. Kupní cena včetně příslušné DPH, jejíž je prodávající plátcem a včetně nákladů spojených s dodáním objednaného zboží, bude uvedena v daňovém dokladu (faktuře) vystaveném společností RMV GROUP s.r.o. Tato kupní cena včetně nákladů spojených s dodáním zboží kupujícímu musí být vždy uhrazena v plném rozsahu před předáním zboží kupujícímu.
6.2. Cenu zboží a náklady spojené s jeho dodáním může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
a) v hotovosti v provozovně prodávajícího nacházející se na adrese Palackého 282, 411 55 Terezín,
b) v hotovosti při převzetí dobírky (zboží) na adrese, kterou kupující zadal ve své objednávce,
c) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího uvedený v daňovém dokladu,
d) prostřednictvím úvěru poskytnutého kupujícímu třetí osobou.
6.3. V případě platby v hotovosti a platby na dobírku je kupní cena splatná ihned při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 kalendářních dnů od uzavření kupní smlouvy, přičemž v takovém případě je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží a uvést variabilní symbol této platby.
6.4. Při bezhotovostní platbě je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
6.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (viz čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
6.6. Kromě případu, kdy si bude kupující přebírat objednané zboží osobně u prodávajícího v provozovně v Terezíně, se ustanovení § 2119 odst. 1 zák. č.89/2012 Sb. Občanského zákoníku pro internetové obchody uskutečňované dle těchto obchodních podmínek nepoužije a kupující to akceptuje.
6.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
6.8. Při platbě zboží bezhotovostním převodem vystaví prodávající po obdržení objednávky kupujícímu fakturu-daňový doklad v elektronické podobě a zašle mu ji na příslušnou elektronickou adresu. Kupující je povinen ji uhradit na účet v ní uvedený. Po této úhradě prodávající kupujícímu zboží dodá společně s originálem faktury a s potvrzením o provedené platbě. Při platbě v hotovosti zašle prodávající originál faktury společně se zbožím kupujícímu.

7. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy a vrácení zboží

7.1. Kupující, který je spotřebitelem a který uzavřel s prodávajícím kupní smlouvu v rámci internetového obchodu pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě www.dily-ctyrkolky.cz), má v souladu s § 1829 odst. 1 zák. č. 89/2012 S. Občanského zákoníku právo jednostranně odstoupit od smlouvy a to i bez udání důvodu, ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od:
a) data uzavření smlouvy nebo
b) data převzetí zboží nebo
c) data převzetí poslední části dodávky zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy bude několik druhů zboží objednaného spotřebitelem v rámci jedné objednávky a dodaného zvlášť) nebo
d) data převzetí poslední části dodávky zboží v případě, že se předmět kupní smlouvy sestává z několika položek nebo částí, přičemž na ostatní kupující, kteří nemají postavení spotřebitele se výše uvedené ustanovení čl.
7.1. nevztahuje!
7.2. Pokud spotřebitel, jako kupující, využije své právo od uzavřené smlouvy jednostranně odstoupit v souladu s čl.7.1. těchto obchodních podmínek, tak doručením tohoto odstoupení prodávajícímu se kupní smlouva ruší a to od samotného jejího počátku (ex tunc).
7.3. Spotřebitel je povinen odstoupení od uzavřené smlouvy učinit písemně a ve lhůtě uvedené v čl.7.1.. Odstoupení je kupující povinen zaslat prodávajícímu prostřednictvím držitele poštovní licence (pošty) na výše zmíněnou adresu provozovny prodávajícího (Palackého 283, 411 55 Terezín) nebo elektronickou poštou na adresu elektronické pošty info@dily-ctyrkolky.cz a prodávající doručení tohoto odstoupení kupujícímu potvrdí.
7.4. Pokud spotřebitel od uzavřené kupní smlouvy odstoupí, je povinen bez zbytečného odkladu prodávajícímu, nejpozději však do 14 dnů od tohoto odstoupení, vrátit na své náklady a riziko zboží, které od prodávajícího obdržel. Do okamžiku převzetí zboží prodávajícím nese spotřebitel nebezpečí škody, jež může vzniknout na vráceném zboží v důsledku např. jeho poškození, opotřebení, zničení, ztráty, odcizení, atd.
7.5. Spotřebitel je povinen vrátit v případě odstoupení od kupní smlouvy zboží úplné, čisté, nepoškozené, s kompletní dokumentací, kterou se zbožím převzal, pokud možno v originálním obalu, tj. ve stavu a v hodnotě, v jakém zboží od prodávajícího převzal (v nezměněném stavu).
7.6. Pokud bude vrácené zboží jakkoli poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči spotřebiteli, jako kupujícímu, nárok na náhradu takto vzniklé újmy resp. škody. Tento nárok na úhradu vzniklé škody (újmy) je prodávající oprávněn jednostranně započíst oproti nároku kupujícího na vrácení zaplacené kupní ceny.
7.7. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne vrácení zboží v souladu s čl. 7.9. těchto obchodních podmínek, platby přijaté od kupujícího snížené o případný zápočet újmy či škody zmíněné v předchozím čl. 7.6. těchto obchodních podmínek a snížené o částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím.
7.8. Pro vrácení plateb použije prodávající stejný způsob placení, jaký použil spotřebitel pro placení objednaného zboží, neurčí-li spotřebitel výslovně písemně jinak, přičemž spotřebiteli tím žádné náklady nevzniknou.
7.9. Spotřebitel je srozuměn s tím, že pokud budou s objednaným zbožím poskytovány prodávajícím dárky, tak je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s následující podmínkou. Dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, darovací smlouva se ruší od samotného jejího počátku a spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i všechny poskytnuté dárky. V případě, že tyto dárky nebudou vráceny spotřebitelem zpět, je prodávající oprávněn jednostranně započíst jejich hodnotu (v místě a čase obvyklou) oproti zaplacené kupní ceně, kterou je po odstoupení povinen vrátit prodávající spotřebiteli v souladu s výše zmíněnými ustanoveními. Tento článek se použije i na kupující, jež nemají postavení spotřebitele.
7.10. Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy:
a) v případě dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
b) v případě dodávky zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

8. Přeprava a dodání zboží

8.1. Zboží může kupující převzít osobně v provozní době na adrese provozovny prodávajícího nebo mu bude zasláno či doručeno způsobem uvedeným v objednávce kupujícího obsažené v objednávkovém formuláři do místa resp. na adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce obsažené v uvedeném objednávkovém formuláři.
8.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží do místa určeného kupujícím v jeho objednávce, tak je kupující povinen převzít toto zboží v tomto místě.
8.3. Pokud bude z důvodů na straně kupujícího nutné objednané zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v jeho objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním jím objednaného zboží a náklady spojené s jiným způsobem jeho doručení.
8.4. V případě objednání zboží, které má prodávající na skladě, v pracovních dnech nejpozději do 9:00 probíhá expedice zboží obvykle týž den.
8.5. Pokud prodávající zboží na svém skladě nemá, dodává jej obvykle do pěti (5) pracovních dnů od obdržení tohoto zboží od svých dodavatelů.
8.6. Při převzetí objednaného zboží od přepravce, zasílatele či držitele poštovní licence, je kupující povinen důkladně zkontrolovat neporušenost obalu či obalů dodaného zboží. V případě poškození obalu či projevu jiné skutečnosti nasvědčující, že by mohlo být poškozené i samotné zboží, je kupující oprávněn zásilku nepřebírat a požádat o sepsání zápisu o poškození zásilky se subjektem, jenž zboží do místa jeho určení dopravil či doručil. V takovém případě je kupující povinen bezodkladně informovat prodávajícího a poskytnout mu kopii výše zmíněného zápisu, jež bude podkladem pro řešení případné reklamace či škody.
8.7. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje převzetí objednaného zboží a potvrzuje, že zásilka zboží splňuje všechny podmínky a náležitosti, které má mít. Na případnou pozdější reklamaci týkající se porušení obalu zásilky nebude brán zřetel.
8.8. Při výběru osobního odběru zboží ve výše zmíněné provozovně (prodejně) prodávajícího, je kupující povinen si objednané zboží vyzvednout (převzít) v provozní době prodávajícího do 5 pracovních dnů ode dne, kdy obdrží informaci od prodávajícího o připravení zboží k vyzvednutí.

9. Práva a povinnosti vadného plnění

9.1. Kupující je povinen si před prvním použitím dodaného zboží náležitě prostudovat především návod k obsluze, návod k montáži, záruční podmínky a důsledně se jimi řídit. V opačném případě se kupující vystavuje nebezpečí, že nesprávným použitím či používáním dodaného zboží nebo jeho nesprávnou montáží dodané zboží poškodí. V takovém případě nepůjde o vadu, za kterou by měl prodávající zodpovídat.
9.2. Délka záruční doby je uvedena u každého nabízeného zboží v jeho popisu. Tato záruční doba běží ode dne odevzdání zboží a bylo-li zboží odesláno podle smlouvy, běží od doby dojití do místa určení. Jestliže k danému zboží (výrobku) bude existovat záruční list, bude vystaven ke dni jeho prodeje a potvrzený bude předán či zaslán kupujícímu.
9.3. Práva a povinnosti vyplývající z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku.
9.4. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží v sjednaném množství, jakosti (míře či hmotnosti) a provedení. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.
9.5. Pokud bude chybět ujednání o jakosti nebo o provedení zboží, tak je prodávající povinen dodat takové zboží, jež má vlastnosti, které lze u tohoto zboží obvykle očekávat nebo které prodávající nebo výrobce popsal ve své nabídce.
9.6. Pokud má zboží odpovídat jakostí nebo svým provedením smluvenému vzorku nebo smluvené předloze, pak je povinností prodávajícího dodat zboží, které tomuto vzorku či předloze odpovídá.
9.7. Prodávající zodpovídá za to, že jím nabízené zboží vyhovuje požadavkům vyplývajícím z právních předpisů.
9.8. Kupující je povinen užívat dodané zboží jen k účelu, ke kterému je určeno nebo ke kterému se obvykle užívá. Prodávající nezodpovídá za vady, které se vyskytnou na zboží v důsledku jeho nesprávného použití nebo po použití k jinému než určenému nebo obvyklému účelu anebo jeho nesprávnou montáží a dále za vady způsobené nesprávnou údržbou a nesprávnou péčí o dodané zboží.
9.9. Pokud se v záruční době na dodaném zboží vyskytne vada či vady, za které bude prodávající zodpovídat, je kupující povinen včas prodávajícímu tuto vadu či vady písemně oznámit a umožnit mu provést prohlídku zboží pro účely posouzení vytčené vady či vad a poskytnout mu k tomu veškerou nezbytnou součinnost.

10. Další práva a povinnosti smluvních stran

10.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny objednaného zboží včetně nákladů spojených s jeho dodáním.
10.2. Kupující dále není oprávněn při využívání výše zmíněných webových stránek pro účely realizace internetového obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz tohoto internetového obchodu.
10.3. Shora uvedené webové stránky internetového obchodu je možné užívat kupujícím jen k účelům, ke kterým jsou určeny a nesmí se jakkoli zneužívat v neprospěch či ke škodě třetích osob.
10.4. Prodávající nezodpovídá za jakékoli chyby či nedostatky vzniklé v důsledku neoprávněných zásahů kupujícího nebo třetích osob do obsahu výše zmíněných webových stránek nebo za jejich neoprávněné užití či použití v rozporu s jejich určením.
10.5. Prodávající upozorňuje kupujícího, že ve vztahu ke kupujícímu není vázán žádnými kodexy chování zmíněnými v ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku.

11. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

11.1. Ochrana osobních údajů a informace o zákaznících budou uchovávány v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v platném znění.
11.2. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů týkajících se jména a příjmení, adresy bydliště či místa podnikání, identifikačního čísla, daňového identifikačního čísla, e-mailu, telefonního čísla a další údajů (dále společně vše jen jako „osobní údaje“) pro účely realizace internetových obchodů zmíněných v těchto obchodních podmínkách a pro účely vedení jeho uživatelského účtu.
11.3. Kupující souhlasí také se zpracováním svých osobních údajů prodávajícím pro účely zasílání informací a obchodních sdělení týkajících se internetových obchodů zmíněných v těchto obchodních podmínkách. Souhlas se zpracováním osobních údajů kupujícího sám o sobě nebude překážkou pro uzavření kupní smlouvy v rámci internetového obchodu uvedeného v těchto obchodních podmínkách.
11.4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, přičemž kromě těchto osob a osob dopravujících či přepravujícím objednané zboží, nebudou osobní údaje kupujícího prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány nebo poskytovány třetím osobám s výjimkou institucí či úřadů, které na to budou mít ze zákona nárok.
11.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou s tím, že kupující souhlasí s tím, aby byly tyto osobní údaje uchovávány a archivovány. Osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
11.6. Kupující poskytnutím svých osobních údajů současně potvrzuje, že jeho osobní údaje jsou přesné, úplné a pravdivé, a že je prodávajícímu poskytuje dobrovolně.
11.7. Kupující má právo písemně odvolat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Písemné odvolání tohoto souhlasu musí zaslat prodávajícímu na výše zmíněnou adresu jeho provozovny Palackého 282, 411 55 Terezín.
11.8. Pokud bude mít kupující za to, že prodávající nebo zpracovatel zmíněný v čl. 11.5. provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušným právním předpisem upravujícím ochranu osobních údajů, může požádat písemně prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel neprodleně odstranili závadný stav, pokud bude zjištěn a dokázán. Pokud by prodávající nebo zpracovatel žádosti kupujícímu nevyhověl, má kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
11.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat, přičemž prodávající má právo za poskytnutí této informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
11.10. Jednotlivé kupní smlouvy jsou po svém uzavření společností RMV GROUP s.r.o. archivovány v elektronické podobě a jsou přístupné pouze společnosti RMV GROUP s.r.o.

12. Doručování

12.1. Veškerá korespondence související s uzavřenou kupní smlouvou musí být doručena písemně prostřednictvím elektronické pošty, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu bude doručováno především na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu, pokud nebude výslovně dohodnuto jinak.
12.2. Zpráva bude považována za doručenou:
a) v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty, přičemž integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
b) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky jejím adresátem,
c) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky ze strany jejího adresáta,
d) v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, kdy si adresát zásilku nepřevezme z důvodu, že nebyl např. zastižen apod., bude považován za den doručení 10-tý kalendářní den od uložení zásilky na poště a vyzvání adresáta k převzetí této uložené zásilky, i když se adresát o uložení nedozvěděl.

13. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

13.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
13.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoli odvolat.

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí. Nepřevezme-li si kupující dodané zboží, ač tak mohl učinit, nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem, kdy mu prodávající umožní s tímto zbožím nakládat.
14.2. V případě odesílání zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží odevzdáním objednaného zboží prvnímu dopravci k přepravě. Kupujícímu bude umožněno uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči použitému dopravci. Při odeslání musí být zboží zjevně a dostatečně označeno jako zásilka pro kupujícího a pokud zboží takto označeno nebude, nastanou účinky odevzdání, oznámí-li prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu, že mu zboží odeslal a o jaké zboží se jedná (určení zboží).
14.3. Škoda na zboží vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže by prodávající škodu způsobil porušením svých povinností.
14.4. Kupující bere na vědomí, že u zboží, které vyžaduje odbornou montáž či odborné uvedení do provozu, může takovou montáž či uvedení do provozu provádět pouze prodávající, příp. jeho autorizované servisy. Jakákoliv vada či škoda vzniklá na dodaném zboží jeho neodbornou montáží nebo jeho neodborným uvedením do provozu nebude považována za vadu či škodu, za kterou by měl prodávající zodpovídat.
14.5. Pokud by byla kupní smlouva uzavírána v rámci internetového obchodu s kupujícím ze zahraničí tj. s pobytem nebo sídlem mimo území ČR, pak se bude takový právní vztah z toho vzešlý řídit platným českým právem. V tomto případě budě věcně a místně příslušným soudem soud v ČR, jehož místní příslušnost se bude řídit sídlem prodávajícího. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných platných právních předpisů.
14.6. Bude-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, pak namísto neplatného či neúčinného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení těchto obchodních podmínek však nebude dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či těchto obchodních podmínek musí mít písemnou formu.
14.7. Stížnosti a připomínky kupujícího, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného s prodávajícím, může kupující uplatnit osobně v provozovně (Palackého 282, 411 55 Terezín), telefonicky na čísle +420 774 408 988 či emailem na emailové adrese info@dily-ctyrkolky.cz. Informaci o vyřízení stížnosti či připomínky kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Pokud bude stížnost svým obsahem reklamací (vytčením vad), bude tato stížnost vyřízena jako reklamace.
14.8. Kupující je srozuměn s tím, že přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který prodávající doporučuje používat. Kontaktní údaje prodávajícího jsou následující:
Adresa pro doručování: RMV GROUP s.r.o. Palackého 282, 411 55 Terezín
Adresa elektronické pošty: info@dily-ctyrkolky.cz
Telefon : +420 774 408 988

 

Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 2. 2022.